ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขอความเห็นชอบการแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศถึงการดำเนินการตามกฎหมายและ/หรือรัฐธรรมนูญเพื่อการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารเพิ่มเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ วท 03/10/2560
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี