Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5464 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด 109279 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นร01 26/02/2562
2 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2562 นร11 26/02/2562
3 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พณ 26/02/2562
4 ความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" กค 26/02/2562
5 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ศธ 26/02/2562
6 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 [เรื่อง ผลการพิจารณาความจำเป็นของการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย] กต 26/02/2562
7 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... สว 26/02/2562
8 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) นร05 26/02/2562
9 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 26/02/2562
10 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 26/02/2562
11 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... สว 26/02/2562
12 รายงานความคืบหน้าและการนำเสนอวีดีทัศน์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำความผิด (Electronic Monitoring: EM) ยธ 26/02/2562
13 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 26/02/2562
14 ร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ทส 26/02/2562
15 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 26/02/2562
16 ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย (Asian Institute of Hospitality Management, In Academic Association With Les Roches) ศธ 26/02/2562
17 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... นร11 18/02/2562
18 ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อก 18/02/2562
19 ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2562 เป็นพิเศษ ครั้งที่ 15/2562 เป็นพิเศษ และครั้งที่ 16/2562 เป็นพิเศษ) นร 18/02/2562
20 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สว 18/02/2562
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี