ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 (1)ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ....ร่างพรฎร่างกฎกระทรวงและ ร่างประกาศซึ่งออกตามร่างประมวลรัษฎากรดังกล่าว (2)ร่างประมวลรัษฎากร (3)ข้อคิดเห็นเรื่องอุปสรรคในการลงทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรฉบับใหม่ 04/06/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี