ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 25.. และร่างกฏกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (การยกเลิกควบคุมโภคภัณฑ์) 10/09/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี