ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. 25..) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. (ว่าด้วยกำหนดการแจ้งความ) 02/07/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี