ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่ปรึกษา ขององค์การ อุตสาหกรรมห้องเย็น 30/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี