ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขอแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้างฉบับที่ 43พ.ศ.2497 และระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกค้าแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2500 04/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี