ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การติดตามและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือดูแลคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นร. 21/11/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี