ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การแก้ไขให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นร.04 13/09/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี