ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ผ่านระเบียบวาระเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับการทักท้วง ครั้งที่ 24/2504(มีเรื่องย่อย 1เรื่อง) (1) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ 50 ปี 10/11/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี