ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ห้ามการซื้อรถยนต์ขององค์การรัฐบาล ธนาคารหรือบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 23/04/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี