ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501 07/05/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี