ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มขึ้น) และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 (กำหนดเงื่อนไขในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อโอนสิทธิหรือรับโอนสิทธิการเช่า การเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์) กค 16/09/2546
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี