ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 (1)ระเบียบวาระประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 1 (2)ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (3)ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญพักการประชุมในฤดูร้อน (4)ขยายเวลาหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 28/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี