ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างกฏกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2504) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2482 (กำหานดเวลาเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทราย) 18/07/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี