ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่าเขาบิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเป็นป่าสงวน 27/06/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี