ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 19/07/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี