ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. พ.ศ. .... 22/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี