ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. . 21/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี