ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ สกพอ. 22/03/2565
162 ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน รง. 22/03/2565
163 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับปรับปรุง) พณ. 22/03/2565
164 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... อว. 22/03/2565
165 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (นายวิธพล เจาะจิตต์) อว. 15/03/2565
166 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ศธ. 15/03/2565
167 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 นร.11 สศช 15/03/2565
168 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560) มท. 15/03/2565
169 รัฐบาลราชอาณาจักรสเปนเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสเปน ณ จังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสเปน ณ จังหวัดภูเก็ต (นายกริสโตบัล โรดริเกซ โลเปซ) กต. 08/03/2565
170 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงส์ตัน จาเมกา และการปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงส์ตัน จาเมกา เป็นการชั่วคราว (นางทาเลีย เจรัลดีน ลิน) กต. 08/03/2565
171 การปรับปรุงบทบาทภารกิจของภาครัฐ : แนวทางการขับเคลื่อนการนำร่องถ่ายโอนงานภาครัฐ (Sandbox) นร.12 08/03/2565
172 ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ทส. 08/03/2565
173 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 กค. 01/03/2565
174 ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รง. 01/03/2565
175 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (1. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ฯลฯ จำนวน 3 คน) ยธ. 01/03/2565
176 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 กต. 22/02/2565
177 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 พณ. 22/02/2565
178 รัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (นางนภา จามิกรณ์) กต. 22/02/2565
179 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565 นร.11 สศช 22/02/2565
180 ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง แยกเป็นรายจังหวัด 23 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ กษ. 15/02/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี