ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 102 หน้า แสดงรายการที่ 81 - 100 จากข้อมูลทั้งหมด 2031 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
81 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวัลลพ สงวนนาม) ศธ. 20/12/2565
82 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 4/2565 ศอบต. 20/12/2565
83 การจัดโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 มท. 20/12/2565
84 แผนงาน/โครงการเพื่่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ประชาชน กห. 20/12/2565
85 การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 คค. 20/12/2565
86 การดำเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน นร15 20/12/2565
87 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา สว. 20/12/2565
88 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 20/12/2565
89 ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. .... สช. 20/12/2565
90 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 (1. นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ ฯลฯ จำนวน 12 คน) วธ. 20/12/2565
91 รายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นร.01 20/12/2565
92 ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงพลังงาน พน. 20/12/2565
93 โครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้แก่ประชาชน อว. 20/12/2565
94 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คค. 20/12/2565
95 ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566 พม. 20/12/2565
96 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565)] ปสส. 20/12/2565
97 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค) นร.04 20/12/2565
98 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายเสกสรร สุขแสง และนางสาวพัชรศรี ศรีเมือง) ยธ. 20/12/2565
99 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา และนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม) กต. 20/12/2565
100 โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 สำหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม คค. 20/12/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี