ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 102 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 2031 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565) ปสส. 20/12/2565
62 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน กรอบงบประมาณ การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สธ. 20/12/2565
63 วาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ พม. 20/12/2565
64 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์) นร.14 20/12/2565
65 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กษ. 20/12/2565
66 ของขวัญปีใหม่ ปี 2566 (จำนวน 19 หน่วยงาน) (การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน) ดศ. 20/12/2565
67 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน กต. 20/12/2565
68 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชนของกระทรวงอุตสาหกรรม อก. 20/12/2565
69 ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงยุติธรรม ยธ. 20/12/2565
70 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2565 นร.11 สศช 20/12/2565
71 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสน บานแย้ม และนายพิริยะ โตสกุลวงศ์) กษ. 20/12/2565
72 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565)] ปสส. 20/12/2565
73 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายมณเฑียร ชูเสือหึง) วธ. 20/12/2565
74 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (1. นายชวลิต ชูขจร ฯลฯ รวม 7 คน) กษ. 20/12/2565
75 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวัลลพ สงวนนาม) ศธ. 20/12/2565
76 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 4/2565 ศอบต. 20/12/2565
77 การจัดโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 มท. 20/12/2565
78 แผนงาน/โครงการเพื่่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ประชาชน กห. 20/12/2565
79 การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 คค. 20/12/2565
80 การดำเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน นร15 20/12/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี