ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน กต. 11/10/2565
62 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มท. 11/10/2565
63 หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นร.10 11/10/2565
64 การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 กค. 05/10/2565
65 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายธนู ขวัญเดช ฯลฯ จำนวน 4 ราย) ศธ. 05/10/2565
66 ผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค - กระบือตกต่ำ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร สผ. 05/10/2565
67 การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กษ. 27/09/2565
68 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 2) สธ. 27/09/2565
69 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายกฤษฎา คงคะจันทร์ และนางโชติกา อัครกิจโสภากุล) วธ. 27/09/2565
70 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 นร16 27/09/2565
71 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยธ. 27/09/2565
72 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายจำเริญ โพธิยอด ฯลฯ จำนวน 5 ราย) กค. 27/09/2565
73 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายนราพัฒน์ แก้วทอง) นร.04 27/09/2565
74 แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ฯลฯ รวม 6 ราย) พม. 27/09/2565
75 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ และนางชินมนัส เลขวัต) สธ. 27/09/2565
76 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (1. พลเอก วรภพ ถาวรแก้ว ฯลฯ จำนวน 3 คน) กห. 27/09/2565
77 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร) นร.04 27/09/2565
78 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซานตากรุซเดเตเนริเฟ ราชอาณาจักรสเปน (นายคริสท็อฟ คีสลิง) กต. 27/09/2565
79 ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เพื่อเป็นค่าเช่าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สกช. 27/09/2565
80 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (การถอนชื่อนายวรวิทย์ สุขบุญ จากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ปปง. 27/09/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี