ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน อว. 11/10/2565
62 การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน กต. 11/10/2565
63 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มท. 11/10/2565
64 ผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค - กระบือตกต่ำ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร สผ. 05/10/2565
65 การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 กค. 05/10/2565
66 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายธนู ขวัญเดช ฯลฯ จำนวน 4 ราย) ศธ. 05/10/2565
67 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับ การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รวม 61 วัน (ห้วงที่ 7 - 8) ตช. 27/09/2565
68 การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กษ. 27/09/2565
69 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 2) สธ. 27/09/2565
70 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายกฤษฎา คงคะจันทร์ และนางโชติกา อัครกิจโสภากุล) วธ. 27/09/2565
71 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 นร16 27/09/2565
72 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยธ. 27/09/2565
73 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายจำเริญ โพธิยอด ฯลฯ จำนวน 5 ราย) กค. 27/09/2565
74 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายนราพัฒน์ แก้วทอง) นร.04 27/09/2565
75 แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ฯลฯ รวม 6 ราย) พม. 27/09/2565
76 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ และนางชินมนัส เลขวัต) สธ. 27/09/2565
77 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (1. พลเอก วรภพ ถาวรแก้ว ฯลฯ จำนวน 3 คน) กห. 27/09/2565
78 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร) นร.04 27/09/2565
79 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซานตากรุซเดเตเนริเฟ ราชอาณาจักรสเปน (นายคริสท็อฟ คีสลิง) กต. 27/09/2565
80 ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เพื่อเป็นค่าเช่าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สกช. 27/09/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี