ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามพันธกิจสภากาชาดไทย โดยไม่คิดมูลค่า กช. 14/09/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี