ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 23 หน้า แสดงรายการที่ 401 - 420 จากข้อมูลทั้งหมด 443 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
401 ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 พณ. 18/01/2565
402 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 - 2566 มท. 18/01/2565
403 การพ้นจากตำแหน่งของกุงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดภูเก็ต (นายมาร์ติน ชาลส์ ริชาร์ด คาร์เพนเตอร์) กต. 18/01/2565
404 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา สว. 18/01/2565
405 รัฐบาลจาเมกาเสนอขอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์จาเมกาประจำประเทศไทย (นางสาววรัดดา รัตนิน) กต. 18/01/2565
406 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับที่ 7) สธ. 11/01/2565
407 ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่หนึ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทส. 11/01/2565
408 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564 นร.11 สศช 11/01/2565
409 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศาลปกครอง ศป. 11/01/2565
410 ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กษ. 11/01/2565
411 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ 22 กต. 11/01/2565
412 รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 5 รายการ [โครงการ "เช่ารถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในภารกิจงานสอบสวนของสถานีตำรวจ จำนวน 1,311 คัน"] ตช. 11/01/2565
413 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564 - 2565 นร.14 11/01/2565
414 รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 5 รายการ [โครงการ "เช่ารถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในภารกิจบรรทุกผู้ต้องหาและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมชุนประท้วงของสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,482 คัน"] ตช. 11/01/2565
415 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล) วธ. 11/01/2565
416 ร่างมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ พม. 11/01/2565
417 รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 5 รายการ [โครงการ "เช่ารถตู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) ไว้ใช้ในภารกิจปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจและงานควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมชุมประท้วง จำนวน 1,447 คัน"] ตช. 11/01/2565
418 ผลการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นร.11 สศช 11/01/2565
419 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2565 นร.04 11/01/2565
420 รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 5 รายการ [โครงการ "เช่ารถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ปฏิบัติการสายตรวจ งานปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนของสถานีตำรวจ จำนวน 2,894 คัน"] ตช. 11/01/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี