ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5971 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 119405 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การขอความเห็นชอบต่อร่างคำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) ในการประชุมทบทวนการดำเนินการด้านน้ำในห้วงแรกของทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018 - 2023 (Midterm Comprehensive Review of the Implementation of the Objectives of the International Decade for Action “Water for Sustainable Development”: United Nations 2023 Water Conference) นร.14 07/03/2566
162 ขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 20,841 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง สธ. 07/03/2566
163 ขอเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สธ. 07/03/2566
164 ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่่ 15 ธันวามคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน สำหรับการดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่า บนเส้นทางสายปากแพรก-วิสัยใต้ พร้อมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรกเชื่อมตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มท. 07/03/2566
165 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยธ. 07/03/2566
166 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กค. 07/03/2566
167 การขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักการแนวทางดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ดศ. 07/03/2566
168 การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กค. 07/03/2566
169 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) นร.02 07/03/2566
170 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) กษ. 07/03/2566
171 ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน กรณีแผนงานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ มท. 07/03/2566
172 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงกลาโหม กห. 07/03/2566
173 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... อว. 07/03/2566
174 การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ บ้านห้วยขาบใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 มท. 07/03/2566
175 การให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/65 และ G3/65 พน. 07/03/2566
176 การลงนามข้อตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการการผลักดันการประยุกต์ใช้และการจัดการตลอดวงจรของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สกพอ. 07/03/2566
177 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ยธ. 07/03/2566
178 ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... มท. 07/03/2566
179 ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022 กต. 07/03/2566
180 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 สผ. 07/03/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี