ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นร.05 07/11/2566
122 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กต. 07/11/2566
123 การติดตามความคืบหน้าในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) นร. 07/11/2566
124 ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สปสช. 07/11/2566
125 ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 30 กค. 07/11/2566
126 การเร่งรัดจัดทำกฎหมายว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) นร. 07/11/2566
127 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปปท. 07/11/2566
128 การเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นร. 07/11/2566
129 การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยและน้ำตาลทราย นร. 07/11/2566
130 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 นร. 07/11/2566
131 การยกระดับหน่วยงานในการส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย นร. 07/11/2566
132 การดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ทส. 07/11/2566
133 การกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นร. 07/11/2566
134 การเร่งรัดโครงการเหมืองแร่โพแทช นร. 07/11/2566
135 การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเคนยา ทส. 07/11/2566
136 การเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกับจากรัฐอิสราเอล นร. 07/11/2566
137 สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง กต. 07/11/2566
138 นายกรัฐมนตรีลากิจในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นร. 07/11/2566
139 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายอินทพร จั่นเอี่ยม) พศ. 07/11/2566
140 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) นร.14 07/11/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี