ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6055 จากทั้งหมด 6069 หน้า แสดงรายการที่ 121081 - 121100 จากข้อมูลทั้งหมด 121370 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121081 การแปรญัตติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2501 21/05/2501
121082 ส่งข้อความจาก พลโท จิตติ นาวีเสถียร เกี่ยวกับบริษัทการบินไทย ฯ 19/05/2501
121083 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่เป็นนิติบุคคล 19/05/2501
121084 (1)ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 25.. (2)ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีฯ ของนายใหญ่ ศวิตชาติ ส.ส. 19/05/2501
121085 การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวแก่ภาษีอากร 19/05/2501
121086 การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวแก่ภาษีอากร 19/05/2501
121087 การจัดสรรให้ราษฎรมีที่ดินเป็นที่ทำกิน และอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 14/05/2501
121088 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 25.. 14/05/2501
121089 ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. .... 14/05/2501
121090 การตั้งโรงผลิตไฟฟ้าไอน้ำในระยะแรกเริ่มของโครงการไฟฟ้ายันฮี (INTERIM POWER PLANT) 14/05/2501
121091 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 12/05/2501
121092 ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 12/05/2501
121093 การค้ำประกันของกระทรวงการคลังหรือรัฐบาล 12/05/2501
121094 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศตุรกี 12/05/2501
121095 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 2495 พ.ศ. .... 12/05/2501
121096 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 07/05/2501
121097 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501 07/05/2501
121098 ราษฏรขาดแคลนน้ำบริโภค 07/05/2501
121099 ขอความผ่อนผันไม่ต้องเก็บภาษีโภคภัณฑ์สุราผสมที่ผลิตในประเทศ 07/05/2501
121100 ขอลดพิกัดอัตราภาษีขาเข้าสำหรับรถจิ๊ปวิลลีส์โอเว่อร์แลนด์ 07/05/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี