ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6030 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120581 - 120600 จากข้อมูลทั้งหมด 121133 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120581 การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศาสนา 04/03/2502
120582 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
120583 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
120584 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
120585 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการและยุบอัตราเงินเดือน 25/02/2502
120586 การคุมขังชาวญวนอพยพ 25/02/2502
120587 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25/02/2502
120588 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี 25/02/2502
120589 ปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุสัญญาต่าง ๆ 25/02/2502
120590 แต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 25/02/2502
120591 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
120592 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
120593 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
120594 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
120595 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
120596 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
120597 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
120598 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
120599 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
120600 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี