ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5981 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 119601 - 119620 จากข้อมูลทั้งหมด 121702 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119601 การเข้าเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตผลกสิกรรมเหลือใช้ของ FAO (CCP CONSULATIVE SUB-COMMITTEE ON SURPLUSDISPOSAL 13/09/2503
119602 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่15 13/09/2503
119603 การสร้างเสริมอาคารนักเรียนพยาบาล 13/09/2503
119604 ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่ผู้ถูกควบคุมเพื่อรับการอบรมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 43 พ.ศ. .... 06/09/2503
119605 (1)บทความหนังสือพิมพ์สยามรัฐเครื่องเครดิตการเกษตร (2)เศรษฐกิจของประเทศไทย ** 06/09/2503
119606 การส่งเสริมการปลูกปอ 06/09/2503
119607 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 06/09/2503
119608 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพและวิชาชีพไว้สำหรับเฉพาะคนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/09/2503
119609 กาชาดเวียตนามเหนือเชิญประธานกรรมการกลางเพื่อการจัดส่งชาวเวียดนามกลับ 06/09/2503
119610 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 06/09/2503
119611 การขยายรัศมีการส่งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 06/09/2503
119612 การปรับปุรงคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างโครงการเขื่อนเจ้าพระยาและโครงการเขื่อนภูมิพล 06/09/2503
119613 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร(ฉบับที่...)พ.ศ.... 06/09/2503
119614 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.... 06/09/2503
119615 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดการก่อสร้างภายหลังประมูลเสร็จแล้ว 06/09/2503
119616 ร่างพระราชบัญญัติการบูรณะแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาล พ.ศ... 06/09/2503
119617 การต่ออายุค้ำประกันเงินกู้ให้องค์การ ร.ส.พ. 06/09/2503
119618 ร่างพระราชกฤษฏีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. .... 06/09/2503
119619 ข้อเสนอให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทภายใต้ความอุปถัมภ์ขององค์การสปอ. 06/09/2503
119620 การให้เช่าโรงงานผลิตสารส้ม 06/09/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี