ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5971 จากทั้งหมด 6083 หน้า แสดงรายการที่ 119401 - 119420 จากข้อมูลทั้งหมด 121657 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119401 นายทวี คชินทร ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว ที่ตำบลเตาเกส อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 10/01/2504
119402 ขออนุมัติตัวบุคคลเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมพิธีเปิดใช้อาคารพลังงานปรมาณูในประเทศอินเดีย 10/01/2504
119403 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก 10/01/2504
119404 การประชวรของสมเด็จพระสังฆราช 10/01/2504
119405 การสงเคราะห์บุคคลผู้เสพยาเสพติด 10/01/2504
119406 แต่งตั้งกรรมการกลาง กองอาสารักษาดินแดน 10/01/2504
119407 แต่งตั้ง นายบุญชนะ อัตถากร เป็นกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 10/01/2504
119408 ขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการ (หลวงศรีราชบุรุษ) 10/01/2504
119409 โจรกะเหรี่ยงและพม่าปล้นสถานีตำรวจภูธรเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10/01/2504
119410 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 10/01/2504
119411 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายอำพน สุนอนันต์) 10/01/2504
119412 การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐปากีสถาน 10/01/2504
119413 ไข่เป็ดราคาตก 03/01/2504
119414 งบประมาณตำรวจป่าไม้ 03/01/2504
119415 อากรมหรสพรั่วไหล 03/01/2504
119416 การปรับปรุงและขยายกิจการประปากรุงเทพ 03/01/2504
119417 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข (รอ.มจ. ลายฉลุทอง ทองใหญ่) 03/01/2504
119418 โครงการ ไอ.ซี.เอ. ปี1961 03/01/2504
119419 การทำไม้ยางในป่าโครงการรถไฟ 03/01/2504
119420 จับช้างสำคัญ(ช้างเผือก)ได้ที่จังหวัดเชียงราย 03/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี