ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5971 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 119401 - 119420 จากข้อมูลทั้งหมด 119609 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119401 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร 26/02/2501
119402 เงินเหลือจ่ายข้ามปี กค 26/02/2501
119403 อำนาจการงดปรับหรือลดค่าปรับแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างฯ กห 26/02/2501
119404 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
119405 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
119406 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุระกิจในต่างประเทศ กค 19/02/2501
119407 ขอความร่วมมือให้หน่ายราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐบาลสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกชนิดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แห่งเดียว คค 19/02/2501
119408 การปูนบำเหน็จข้าราชการ 19/02/2501
119409 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
119410 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
119411 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 12/02/2501
119412 ข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากร 05/02/2501
119413 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
119414 การพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึง 05/02/2501
119415 การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยวิธีให้กู้เงินและเช่าซื้อเครื่องจักร 05/02/2501
119416 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 05/02/2501
119417 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตเทศบาล ทุกเทศบาลตลอดราชอาณาจักร พ.ศ. 2501 05/02/2501
119418 ขอเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนโรงงานกระสอบป่าน 05/02/2501
119419 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
119420 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 05/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี