ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5949 จากทั้งหมด 5971 หน้า แสดงรายการที่ 118961 - 118980 จากข้อมูลทั้งหมด 119412 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118961 สัญญาบำรุงรักษาร่องน้ำของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 24/09/2501
118962 การช่วยเหลือชาวนาเกลืออำเภอบ้านแหลม และเรื่องเกลือ 22/09/2501
118963 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติในวันพุธเพียง 1 วัน นร 22/09/2501
118964 การช่วยเหลือโรงเรียนราษฎร์ 22/09/2501
118965 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมวลราชการแผ่นดิน ทบวงคณะรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในสังกัดคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 22/09/2501
118966 การปฏิบัติตามสัญญาสร้างโรงงานกลั่นกรองน้ำมันขนาด 5,000 บาเรล 22/09/2501
118967 ของบประมาณค่าใช้จ่ายในการปราบศัตรูข้าวเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉิน 22/09/2501
118968 ยกเว้นไม่ต้องวางเงินมัดจำซอง เงินประกันสัญญา และไม่ต้องให้ธนาคารค้ำประกันในกรณีจ่ายเงินล่วงหน้าแก่บริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ร้อยละร้อย 17/09/2501
118969 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร มท 17/09/2501
118970 แต่งตั้งตัวแทนผู้ว่าการในสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 17/09/2501
118971 รัฐบาลสวิสขอให้ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน 17/09/2501
118972 การจัดบริการรับส่งชาวไทยอิสลามที่ไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะ 17/09/2501
118973 แต่งตั้งเอกอัครราชทูตกรุงบอนน์ อัครราชทูตกรุงเบอร์น และเอกอัครราชทูตกรุงจาการ์ตา 15/09/2501
118974 พลโท สุรใจ พูลทรัพย์ กับพวก ขออนุญาตแผ้วถางป่าตำบลหนองอีรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 15/09/2501
118975 ร่างกฏกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 รวม 2 ฉบับ และร่างคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 15/09/2501
118976 ขอให้เชิญ ดร.แอร์ฮาร์ด รัฐมนตรีเศรษฐการและรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันเป็นแขกของรัฐบาล กต 10/09/2501
118977 การประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 10/09/2501
118978 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด ขอกู้เงินค่าขายพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) 10/09/2501
118979 รายงานการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 อก 10/09/2501
118980 รัฐบาลจีนคณะชาติขอความสนับสนุนในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ และในการประชุมทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ กต 10/09/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี