ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5930 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118581 - 118600 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118581 พระราชทานเงินซื้อเครื่องกลั่นน้ำ 21/03/2504
118582 การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 7 21/03/2504
118583 การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น 21/03/2504
118584 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ.สำหรับปี 2504 21/03/2504
118585 การสำรวจการตกตะกอนในลำน้ำเจ้าพระยา 21/03/2504
118586 การกู้เงินเพื่อสร้างระบบส่งกำลังไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้าต่างๆ ในเขตยันฮี 21/03/2504
118587 ขออนุมัติส่งผู้แทนไทยไปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ เอฟ.เอ.โอ. เพื่อพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเหลือใช้ให้แก่ประเทศที่ขาดแคลน 21/03/2504
118588 ขออนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือพันธุ์พืชแก่กสิกรโดยวิธีไม่ให้เปล่า 21/03/2504
118589 การจัดงานรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2504 21/03/2504
118590 ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นกรณีพิเศษ 21/03/2504
118591 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำสำนักงานความมั่นคง สปอ. 21/03/2504
118592 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 21/03/2504
118593 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 21/03/2504
118594 ขออนุมัติย้ายสถานอบรมและฝึกอาชีพไปอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/03/2504
118595 ระเบียบการจ่ายเงินค่าทำการล่วงเวลา พ.ศ. .... 21/03/2504
118596 รัฐบาลเกาหลีขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะแขกของรัฐบาล 21/03/2504
118597 ร่างพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 21/03/2504
118598 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21/03/2504
118599 นางบุญนาค กรรณสูตร ขอต่ออายุทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตลาดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 21/03/2504
118600 การสร้างสนามบินใน 4 จังหวัดภาคใต้ 21/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี