ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5929 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118561 - 118580 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118561 การกู้เงินจากธนาคารเอกสปอร์ต-อิมปอร์ต แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อการสร้างถนนกรุงเทพฯ-ตราด 04/04/2504
118562 ความช่วยเหลือของเยอรมนี 1 ล้านเหรียญมาร์คที่ส่งผ่านทางองค์การสหประชาชาติ 04/04/2504
118563 ขอโอนข้าราชการ (นายอุดมศักดิ์ ภาสะวณิช) 28/03/2504
118564 เทศบาลเมืองภูเก็ตขอซื้อที่ดินราชพัสดุ 28/03/2504
118565 ขออนุมัติผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน 28/03/2504
118566 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 25.. 28/03/2504
118567 การขอยกเว้นภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ในการซื้อรถยนต์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ 28/03/2504
118568 ขอต่อเวลาราชการ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 28/03/2504
118569 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงแหล่งชุมชนใหม่ 28/03/2504
118570 ประเทศลาวขออนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 28/03/2504
118571 แต่งตั้งอุปนายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ (พลเอกประภาส จารุเสถียร) 28/03/2504
118572 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 28/03/2504
118573 ขออนุมัติแก้ไขสัญญา 28/03/2504
118574 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 28/03/2504
118575 (1)ระเบียบวาระประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 1 (2)ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (3)ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญพักการประชุมในฤดูร้อน (4)ขยายเวลาหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 28/03/2504
118576 ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทยตามโครงการ2 ปี 28/03/2504
118577 การก่อสร้างโรงฝึกงาน บ้านพักภารโรงส้วม วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี 28/03/2504
118578 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... 28/03/2504
118579 คำร้องของผู้ต้องหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ 21/03/2504
118580 เอกอัครราชทูตโซเวียตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสาส์นจากประธานาธิบดีโซเวียต 21/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี