ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5928 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118541 - 118560 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118541 การสร้างเมืองท่า และขุดคอดคอดกระ 04/04/2504
118542 ขออนุมัติบรรจุนายจำรัส ฉายะพงศ์กลับเข้ารับราชการ 04/04/2504
118543 ขอเพิ่มค่าจ้างให้แก่ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี 04/04/2504
118544 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 04/04/2504
118545 โครงการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ.2505 04/04/2504
118546 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 04/04/2504
118547 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อร่วมมือกับคณะผู้แทนธนาคารโลกที่มาศึกษาโครงการขอกู้เงินเพื่อสร้างทางหลวง 04/04/2504
118548 ผลการพิจารณาตรวจสอบบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 04/04/2504
118549 อนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์ชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเชื้อ เรืองสวัสดิ์) 04/04/2504
118550 อนุสัญญาว่าด้วยการรับรองสิทธิในอากาศยานระหว่างประเทศ 04/04/2504
118551 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เป็นป่าสงวน) 04/04/2504
118552 ขออนุมัติแต่งตั้ง ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นรองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 04/04/2504
118553 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 04/04/2504
118554 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นป่าคุ้มครอง) 04/04/2504
118555 การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม 04/04/2504
118556 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอให้พิจารณาเรื่อง หนี้สินและค่าเช่าที่ดิน บริเวณแหล่งปรับปรุงชุมชน 04/04/2504
118557 การจัดส่งคณะนาฎศิลปไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 04/04/2504
118558 โครงการรับโอนโทรศัพท์หัวเมืองขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 04/04/2504
118559 การแสดงความขอบคุณของประเทศภาคีสมาชิก สปอ.ที่ได้รับการต้อนรับจากฝ่ายไทย ในการมาประชุมที่กรุงเทพฯ 04/04/2504
118560 การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในประเทศไทย พ.ศ.... 04/04/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี