ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5928 จากทั้งหมด 6084 หน้า แสดงรายการที่ 118541 - 118560 จากข้อมูลทั้งหมด 121673 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118541 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 12/12/2504
118542 การปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นสำหรับบริการเดินอากาศ 12/12/2504
118543 การให้เช่าโรงงานทอกระสอบบางกระสอ 12/12/2504
118544 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 12/12/2504
118545 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศคานาดา (นายสมจัย อนุมานราชธน) 12/12/2504
118546 การเจรจาเรื่องปัญหาเงินเยนพิเศษ 12/12/2504
118547 การหางทนุบำรุงการศึกษาโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณของรัฐแต่อย่างเดียว 12/12/2504
118548 การเก็บภาษีซ้อนจากเงินปันผลของคนไทยที่ถือหุ้นบริษัทอ่าวขามทินจำกัด 12/12/2504
118549 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมสปอ.ขอเชิญบริจาคสิ่งของ 12/12/2504
118550 ผลของการเจรจาทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการถ้อยทีถ้อยคุ้มครอง การลงทุน และผลของการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางวิชาการปัญหาการช่วยเหลือในด้านการเงิน และปัญหาการค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 12/12/2504
118551 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ (นายพ่วง สุวรรณรัฐ) 12/12/2504
118552 ขออนุมัติโอนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ (หลวงสิทธิ์ดุริตภาษ) 12/12/2504
118553 บริษัทลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ขอเลื่อนเวลาการตั้งโรงงานเสร็จออกไปอีก 7 เดือน 12/12/2504
118554 การก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงที่จังหวัดขอนแก่น 12/12/2504
118555 สรุปสถานการณ์เกี่ยวกับลาวและเขมร 12/12/2504
118556 บริษัทซาทาสต์ เรียลตี้(ไทยแลนด์) จำกัด ขอสำรวจและทำเหมืองแร่เหล็กในท้องที่จังหวัดสตูลและจังหวัดชุมพร 12/12/2504
118557 ระบบการปลดถ่ายกำลังพลทางทหาร 12/12/2504
118558 กรมโลหกิจขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ตะกั่วและสังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี 04/12/2504
118559 รัฐบาลแคนาดาขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายชาร์ลส์ อูสตาช แมคเกฮีย์เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 04/12/2504
118560 ขอเชิญให้ร่วมในงาน CHILDREN OF THE WORLD FESTIVE DISPLAY 04/12/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี