ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5927 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118521 - 118540 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118521 ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2503 21/04/2504
118522 ขออนุมัติจ้าง นายเกล็บ แอล พาร์คเกอร์ เป็นที่ปรึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 18/04/2504
118523 ขออนุมัติข้างนาย Harvey J. Klemmer เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายการคมนาคม และขนส่ง 18/04/2504
118524 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 18/04/2504
118525 เงินทุนสมทบเพิ่มเติมตาม CONTRACT ICA-T-231 18/04/2504
118526 เจ้าหญิงอาเล็กซานดราแห่งเคนต์ จะเสด็จแวะเยี่ยมกรุงเทพฯ 18/04/2504
118527 สาส์นตอบประธานาธิบดีเคนเนดี้ 11/04/2504
118528 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำสาธารณรัฐเกาหลี (พลตำรวจตรีชาญ อังศุโชติ) 11/04/2504
118529 การจัดประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพฯ 11/04/2504
118530 เจ้าหญิงอาเล็กซานดราแห่งเคนต์ จะเสด็จแวะเยี่ยมกรุงเทพฯ 11/04/2504
118531 เจ้าหน้าที่กัมพูชาล้ำแดนไทย 11/04/2504
118532 (1)เงินราชการลับ งบอพยพเวียดนามกลับ (2)ขออนุมัติเงินราชการลับเพื่อจัดส่งชาวเวียดนามกลับ 11/04/2504
118533 การร่วมมือกำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรียกับยูซอม 11/04/2504
118534 การปรับปรุงการประปากรุงเทพ 11/04/2504
118535 แต่งตั้งกรรมการป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติอาณาจักร 04/04/2504
118536 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเบลเยี่ยมเสนอให้เครดิต15ล้านดอลลาร์เพื่อจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 04/04/2504
118537 (1)พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่3) (2)ร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504 พ.ศ.... 04/04/2504
118538 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งศาสตราจารย์ (นายกำแหง พลางกูร) 04/04/2504
118539 การผ่อนผันยกเว้นอากรแก่ฟิล์มถ่ายรูปและฟิล์มถ่ายภาพยนตร์แก่ผู้เข้าเมือง 04/04/2504
118540 ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งศูนย์การประมวลและเผยแผ่เอกสารสภาวิจัยแห่งชาติ 04/04/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี