ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5926 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118501 - 118520 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118501 การขยายโรงงานเภสัชกรรม พ.ศ.2504 02/05/2504
118502 ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ...) ออกตามความใน พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477 (ฉบับที่ 2) (แก้ไขเครื่องหมาย สังกัด จำพวก ฯ ให้ตรงตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ) 02/05/2504
118503 การสร้างดวงตราไปรษณียากรวันที่ระลึกเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันกำเนิดคณะลูกเสือไทยแห่งชาติครบรอบ 50 ปี 02/05/2504
118504 เครื่องตกแต่งอาคารใหม่ของสำนักงานภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ขององค์การอนามัยโลก 02/05/2504
118505 การปรับปรุงและขยายบริการจัดหางาน 25/04/2504
118506 ขอแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงแห่งองค์การ สปอ. 25/04/2504
118507 (1)การสร้างโรงกลั่นน้ำมัน (2)หลักเกณฑ์พิจารณาการขออนุญาตสำรวจหาแหล่งน้ำมันดิบ หรือผลิตน้ำมันแร่ดิบ (3)หลักเกณฑ์พิจารณาการขอสำรวจและผลิตน้ำมันดิบในท้องที่อำเภอฝาง ** 25/04/2504
118508 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ . .(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 25/04/2504
118509 การสร้างสวนพฤกษชาติรอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ 25/04/2504
118510 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 25/04/2504
118511 งบประมาณประจำปี 2504 ของโรงงานยาสูบ 25/04/2504
118512 ขอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 25/04/2504
118513 ขออนุญาตจำหน่ายเงินกรมอู่ทหารเรือออกจากบัญชีเป็นสูญ 25/04/2504
118514 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์ชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเทียนวัณ กีระนันทน์) 25/04/2504
118515 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายชุมเจษฎ์ อรัลชวนะเพท) 25/04/2504
118516 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 25/04/2504
118517 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่สุขาภิบาล ย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25/04/2504
118518 ขออนุมัติตั้งเครื่องไฟฟ้า 75 เมกกะวัตต์ อีก 1เครื่อง 25/04/2504
118519 ตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 25/04/2504
118520 บทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 25/04/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี