ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5925 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118481 - 118500 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118481 จดหมายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 02/05/2504
118482 ขอต่อเวลาราชการให้ พลเอก หลวงสุรณรงค์ 02/05/2504
118483 ลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 02/05/2504
118484 การกู้เงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาการสำหรับโครงการแก่งกระจาน 02/05/2504
118485 ขออนุมัติจ้างข้าราชการพลเรือนวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/05/2504
118486 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 02/05/2504
118487 สหภาพยีออเดซี และยีออฟิสิคส์ ระหว่างประเทศขอให้พิจารณาการรับสหพันธ์มาลีเข้าเป็นสมาชิก 02/05/2504
118488 เครื่องแบบของหน่วยราชการและองค์การที่คล้ายคลึงกับทหารหรือตำรวจ 02/05/2504
118489 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02/05/2504
118490 ขออนุมัตจ้างนาย ยี.เอช.เบคอน 02/05/2504
118491 การเจรจาทำสัญญาสำรวจการตกตะกอน ณ กรุงวอชิงตัน 02/05/2504
118492 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 02/05/2504
118493 กระทรวงเกษตรขอให้มีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางกีฎวิทยาในกรมกสิกรรม 02/05/2504
118494 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. .(พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 02/05/2504
118495 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และกรุงไคโร 02/05/2504
118496 ขออนุมัติจ้างนายเกล็บ แอล พาร์คเกอร์ เป็นที่ปรึกษาของ สศธ. 02/05/2504
118497 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2503 รวม 2 ฉบับ 02/05/2504
118498 การจัดตั้งตำรวจหญิงในกรมตำรวจ 02/05/2504
118499 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนบรรดาทรัพย์สินสินทรัพย์ความรับผิดชอบ และธุระเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์ทางไกลจากกองโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2504 02/05/2504
118500 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. .... 02/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี