ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5924 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 118461 - 118480 จากข้อมูลทั้งหมด 121833 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118461 ขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณเงินราชการลับ 27/02/2505
118462 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายวัชระ เอี่ยมโชติ) 27/02/2505
118463 คำแปลจดหมายของนายจอห์น เคนเดอร์ 27/02/2505
118464 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การ สปอ. 27/02/2505
118465 เบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 27/02/2505
118466 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. .... 27/02/2505
118467 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ฯ และร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ฯ รวม 4 ฉบับ 27/02/2505
118468 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าไม้เคี่ยม จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวน) 27/02/2505
118469 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประธานาธิบดีปากีสถาน 27/02/2505
118470 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27/02/2505
118471 นักโทษแหกคุก 20/02/2505
118472 การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 20/02/2505
118473 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษ และขอเลื่อนชั้นข้าราชการ (นายสมชาย กลิ่นแก้ว) 20/02/2505
118474 รายงานผลการดูงานของคณะทูตสันถวไมตรีในการไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 20/02/2505
118475 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอภาชีและอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 20/02/2505
118476 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่รัฐเชียงตุง 20/02/2505
118477 ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 20/02/2505
118478 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/02/2505
118479 การปรับปรุงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 20/02/2505
118480 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายหลังประมูลเสร็จแล้ว 20/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี