ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5924 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118461 - 118480 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118461 บริษัทพิสิษฐโยธาจำกัด ขอรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 16/05/2504
118462 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ 16/05/2504
118463 การแก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวง พ.ศ. 2503 ออกตามความในพระราชบัญญัติโอน 5 มหาวิทยาลัยฯ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 09/05/2504
118464 ผลการพิจารณาตรวจบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 09/05/2504
118465 (1)ภาวะการค้าส่งและข่าวตลาดประจำวัน (ตลาดกรุงเทพ) (2)ปริมาณส่งออกและพรีเมี่ยมกรมการค้าต่างประเทศ 09/05/2504
118466 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 09/05/2504
118467 คดีทุจริตและวางเพลิงเผาบริษัทจังหวัดเชียงราย 09/05/2504
118468 ทางการมูลนิธิอาเซียเฟาน์เดชั่นอาราธนาให้ไปเยี่ยมสหรัฐอเมริกาและยุโรป 09/05/2504
118469 งบประมาณลงทุน และทำการประจำปี 2504 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 09/05/2504
118470 การสนทนากับเอกอัครราชทูตอิตาลี 09/05/2504
118471 กองทัพอากาศอังกฤษประจำภาคตะวันออกไกลขออนุญาตบินถ่ายภาพบริเวณจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย 09/05/2504
118472 คณะผู้แทนไทยไปประชุม 14ชาติ ณ นครเจนีวา 09/05/2504
118473 โครงการปราบปรามโรคเรื้อน 09/05/2504
118474 การแต่งตั้งผู้แทนสำรองในคณะผู้แทนไทยประจำคณะกรรมาธิการเพื่อการรวมและฟื้นฟูเกาหลี (UNCURK) 09/05/2504
118475 การฝึกซ้อมอาสารักษาดินแดน 09/05/2504
118476 การฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช 09/05/2504
118477 การขยายกิจการของโรงงานทอผ้าและปั่นด้ายที่จังหวัดพิษณุโลก 09/05/2504
118478 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 09/05/2504
118479 คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามแผนดำเนินงานศูนย์ปึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 09/05/2504
118480 ขอเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปปฏิบัติงานในสำนักงานบริการวิจัยขององค์การ สปอ. 09/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี