ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5923 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118441 - 118460 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118441 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 16/05/2504
118442 การทำความตกลงการค้ากับสาธารณรัฐเกาหลี 16/05/2504
118443 การกู้เงินเพื่อส่งเข้าสมทบมูลภัณฑ์กันชนและการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยดีบุกระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 16/05/2504
118444 ขออนุมัติจ้างชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์ผู้สอน 16/05/2504
118445 ขออนุมัติในเรื่องการศึกษาของข้าราชการ 16/05/2504
118446 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. .... 16/05/2504
118447 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 16/05/2504
118448 ขออนุมัติรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 16/05/2504
118449 คนร้ายลักทรัพย์ของทางราชการ มท 16/05/2504
118450 ขออนุมัติยุบอัตราชั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว 16/05/2504
118451 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 16/05/2504
118452 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2504 16/05/2504
118453 ยูโกสลาเวียขอทำอนุสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือกับประเทศไทย 16/05/2504
118454 โอนข้าราชการ 16/05/2504
118455 ขอเลื่อนเงินเดือนให้นายเสนอ จันทนจุลกะ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทถึงแก่ความตาย เนื่องจาก ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 16/05/2504
118456 กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติซื้อที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างในวังเทวเวสม์ 16/05/2504
118457 การทำความตกลงเรื่องการป้องกันการเก็บภาษีซ้อนกับสวีเดน 16/05/2504
118458 ขออนุมัติจ่ายเงินค้างข้ามปี 16/05/2504
118459 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายอุทัย สินธุสาร) 16/05/2504
118460 แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกอาชญาบัตรและการใหั้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด การจดทะเบียบ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท และการจดทะเบียบเครื่องหมายการค้า 16/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี