ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5922 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118421 - 118440 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118421 ปอภาคอีสานขึ้นราคา 23/05/2504
118422 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พำนักของเอกอัคราชทูต 23/05/2504
118423 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ เอฟ.เอ .โอ เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเหลือใช้ไปให้ประเทศที่ขาดแคลน 23/05/2504
118424 การคุ้มกันการจราจรในลำแม่น้ำโขง 23/05/2504
118425 กฎกระทรวง ฉบับที่.. พ.ศ... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุกพุทธศักราช 2479 23/05/2504
118426 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ในท้องที่อำเภออัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.... 23/05/2504
118427 อินโดนีเซียขอความสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศใน พ.ศ.2504 23/05/2504
118428 การเคลื่อนไหวของชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 23/05/2504
118429 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 23/05/2504
118430 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย 16/05/2504
118431 การสงวนอาชีพของคนไทย 16/05/2504
118432 ขออนุมัติยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง โรงงานห้องเย็นที่จังหวัดชุมพร 16/05/2504
118433 การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ 16/05/2504
118434 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันขอให้รัฐบาลสั่งให้ผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศเพื่อพิจารณา ความตกลงต่าง ๆ ให้ความสนับสนุนการเข้าเป็นภาคี 16/05/2504
118435 โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจด้านคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16/05/2504
118436 การแต่งตั้งผู้แทนมนตรี สปอ.สำหรับฝ่ายไทย 16/05/2504
118437 ขอยกเว้นให้โรงงานเภสัชกรรมไม่ต้องส่งเงินเป็นงบประมาณรายได้และเสียภาษี 16/05/2504
118438 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 12 ณ เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม 16/05/2504
118439 การระบุขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในประการต่างๆ 16/05/2504
118440 กฎกระทรวงและแบบรายการ 16/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี