ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5921 จากทั้งหมด 5948 หน้า แสดงรายการที่ 118401 - 118420 จากข้อมูลทั้งหมด 118952 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118401 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
118402 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
118403 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
118404 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการและยุบอัตราเงินเดือน 25/02/2502
118405 การคุมขังชาวญวนอพยพ 25/02/2502
118406 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25/02/2502
118407 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี 25/02/2502
118408 ปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุสัญญาต่าง ๆ 25/02/2502
118409 แต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 25/02/2502
118410 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
118411 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
118412 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
118413 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
118414 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
118415 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
118416 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
118417 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
118418 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
118419 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
118420 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี