ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5920 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118381 - 118400 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118381 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เยี่ยมจังหวัดพระนคร 06/06/2504
118382 ขออนุมัติจัดซื้ออาคารและที่ดินกรมประชาสัมพันธ์ 06/06/2504
118383 การเจรจาทำสัญญาสำรวจการตกตะกอนในร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา 06/06/2504
118384 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย 06/06/2504
118385 การแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 06/06/2504
118386 ขอให้รัฐบาลเข้าร่วมทุนกับกิจการอุตสาหกรรมของเอกชน 06/06/2504
118387 การเสนอนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 06/06/2504
118388 การกู้เงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาการสำหรับโครงการแก่งกระจาน 06/06/2504
118389 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 06/06/2504
118390 ผ่านระเบียบวาระเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับการทักท้วง ครั้งที่ 8/2504 (มีเรื่องย่อย 6 เรื่อง) 06/06/2504
118391 บริษัทประมวลก่อสร้าง จำกัด ขอต่ออายุสัญญาออกแบบและก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 06/06/2504
118392 การไฟฟ้านครหลวงขอกู้เงินจากกระทรวงการคลัง 15 ล้านบาท 30/05/2504
118393 การประมูลขายฝิ่น 30/05/2504
118394 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง MR.N.G.GRIMSHAW ออกไปอีก 7 เดือน 30/05/2504
118395 การสนทนากับนายเบสซิงเจอร์ 30/05/2504
118396 การสนทนากับเจ้าชายเลอเวนสไตน 30/05/2504
118397 สรุปข่าวประจำสัปดาห์ของประเทศกัมพูชา 30/05/2504
118398 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 30/05/2504
118399 การขอความช่วยเหลือจากสปอ.ในการต่อต้านการโฆษณาของฝ่ายคอมมิวนิสต์ 30/05/2504
118400 เสนอรายชื่อข้าราชการเพื่อขอคณะรัฐมนตรีให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 4 ประจำการศึกษา พ.ศ.2504-2505 30/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี