ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5901 จากทั้งหมด 5922 หน้า แสดงรายการที่ 118001 - 118020 จากข้อมูลทั้งหมด 118435 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118001 การส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 18/03/2502
118002 ขอให้พิจารณาการประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวแก่การเลี้ยงไก่ 18/03/2502
118003 ขออนุมัติฟ้องบริษัทนวลจันทร์ จำกัด และธนาคารแห่งเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำกัด 18/03/2502
118004 กลุ่มมุนโยส (การพัฒนาฝ้ายและอุตสาหกรรมทอผ้าในประเทศไทย) 18/03/2502
118005 ไข่เป็ดราคาสูง 18/03/2502
118006 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมูจำกัดสินใช้ 18/03/2502
118007 ฐานะของธนาคารเกษตร 18/03/2502
118008 ภาษีการค้าของผู้เลี้ยงไก่ 18/03/2502
118009 คนไทยถูกทหารพม่าฆ่า 18/03/2502
118010 เทศบาลจะไล่ผู้เลี้ยงไก่ไปอยู่นอกเขตเทศบาล 18/03/2502
118011 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง พ.ศ.2502 12/03/2502
118012 (1) งบประมาณสำนักพระราชวัง (2) การขอโอนข้าราชการไปรับราชการในราชสำนัก 11/03/2502
118013 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องการใช้และรักษารถยนต์นั่ง พ.ศ. 2501 11/03/2502
118014 ขอแต่งตั้งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการในกรมทางหลวงแผ่นดิน 11/03/2502
118015 ขอความเป็นธรรมในการการขอเช่าช่วงเหมืองแร่ดีบุกจากกรมโลหกิจ 11/03/2502
118016 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการพลเรือน ชั้นพิเศษเป็นชั้นเอก 11/03/2502
118017 การจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น 11/03/2502
118018 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและกรุงบอนน์ 11/03/2502
118019 พระเมรุสมเด็จพระสังฆราช 11/03/2502
118020 การจัดส่งชาวญวนอพยพกลับประเทศเวียดมินห์ 11/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี