ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 5971 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 119405 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 ร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง พณ. 07/03/2566
182 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ณ จังหวัดภูเก็ต (นางสาวชานทาล ลูร์ด เฟอร์นานเดส) กต. 07/03/2566
183 รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย (นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา) กต. 07/03/2566
184 การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต (นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล) กต. 07/03/2566
185 รัฐบาลสาธารณรัฐกานาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย (นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์) กต. 07/03/2566
186 รัฐบาลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ประจำประเทศไทย (นายอะเล็กซานเดอร์ คาร์เตอร์ บิง) กต. 07/03/2566
187 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายยศพล เวณุโกเศศ) ศธ. 28/02/2566
188 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์) ศธ. 28/02/2566
189 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ) นร. 28/02/2566
190 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายอรรถพล อรรถวรเดช) กค. 28/02/2566
191 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 5/2565 นร.52 28/02/2566
192 รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 กค. 28/02/2566
193 การขยายระยะเวลาและรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สธ. 28/02/2566
194 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สผผ. 28/02/2566
195 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สว. 28/02/2566
196 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สผ. 28/02/2566
197 ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามในระหว่างการประชุม The 1st Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting พน. 28/02/2566
198 รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พน. 28/02/2566
199 ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568 มท. 28/02/2566
200 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ทส. 28/02/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี