ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 6 จากข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และมาตรา 36 นร.14 07/04/2564
2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ. 07/04/2564
3 แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค มท. 07/04/2564
4 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล) ดศ. 07/04/2564
5 การสิ้นสุดหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทยในสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลีย และการปิดสถานทำการทางกงสุลเป็นการชั่วคราว (1. นายฟอร์เรสท์ ดับเบิลยู สมิธ) กต. 07/04/2564
6 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับสูง (นายพจน์ หาญพล และ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ) (กระทรวงการต่างประเทศ) กต. 07/04/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี