Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 46 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 902 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 แผนการดำเนินงาน (Roadmap) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 [สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)] นร04 06/06/2560
162 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย ระยะที่ 3 คค 30/05/2560
163 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ สสค. ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปีแรก นร 23/05/2560
164 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 8 แห่ง นร12 23/05/2560
165 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ดศ 09/05/2560
166 รายงานการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 คค 09/05/2560
167 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 นร 09/05/2560
168 มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ดศ 25/04/2560
169 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดศ 18/04/2560
170 การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม กห 18/04/2560
171 การลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ทส 11/04/2560
172 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สธ 11/04/2560
173 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (จำนวน 3 คน 1. นายนคร ศิลปอาชา ฯลฯ) นร04 04/04/2560
174 รายงานประจำปี 2558 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ศธ 28/03/2560
175 ท่าทีไทยและกรอบการเจรจาสำหรับการเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ กต 21/03/2560
176 โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วท 14/03/2560
177 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 [(เรื่อง การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม)] นร 07/03/2560
178 ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น นร04 21/02/2560
179 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 อื่นๆ 07/02/2560
180 รายงานการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานการประเมินสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นร12 24/01/2560
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี