Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 46 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 902 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 นร12 26/09/2560
142 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สว 26/09/2560
143 ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล นร10 26/09/2560
144 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร 26/09/2560
145 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... นร 19/09/2560
146 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร 12/09/2560
147 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เพื่อขอขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อื่นๆ 05/09/2560
148 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สว 29/08/2560
149 ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ยูเนสโก วท 29/08/2560
150 รายงานผลการดำเนินงาน สสค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 นร 08/08/2560
151 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ 8 นร11 08/08/2560
152 การเปลี่ยนโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ 18/07/2560
153 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นร12 18/07/2560
154 ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นร12 11/07/2560
155 การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ มท 04/07/2560
156 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (นายสมชาย ศิริสมฤทัย) อื่นๆ 04/07/2560
157 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์] กค 27/06/2560
158 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร12 20/06/2560
159 การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ทส 20/06/2560
160 รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน นร12 20/06/2560
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี