Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 46 จากทั้งหมด 46 หน้า แสดงรายการที่ 901 - 902 จากข้อมูลทั้งหมด 902 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
901 ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. .... นร 24/02/2541
902 ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชนอิสระ พ.ศ. .... นร 11/08/2540
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี