Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 46 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 902 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 12 (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1 (CMA 1) ณ เมืองมาร์ราเกซราชอาณาจักรโมร็อกโก ทส 24/01/2560
182 แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า 1,000 ล้านบาท นร12 24/01/2560
183 มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกและร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) กค 17/01/2560
184 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง นร12 10/01/2560
185 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) วธ 04/01/2560
186 ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) สธ 20/12/2559
187 มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 และครั้งที่ 3/2559 ดท 20/12/2559
188 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดท 07/12/2559
189 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค 07/12/2559
190 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วธ 07/12/2559
191 การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นร 29/11/2559
192 ร่างหนังสือความตกลงว่าด้วยการดำเนินโครงการการใช้สารสนเทศจากดาวเทียมและการประกันภัยพืชผลเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ ระยะที่ 2 (RIICE Phase II) ในประเทศไทย กษ 22/11/2559
193 ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 กค 15/11/2559
194 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน รวม 2 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) ทส 08/11/2559
195 โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นร 08/11/2559
196 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน รวม 2 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) ดท 08/11/2559
197 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการด้านท่องเที่ยว ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กก 01/11/2559
198 การบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (บริหารระดับสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี) (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) นร 01/11/2559
199 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา นร04 25/10/2559
200 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อื่นๆ 18/10/2559
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี